A Chau ​International Group

Giving
is forever

COMMUNITY ACTIVITIES

During the period of production and development activities, A Chau International Group is always aware of its responsibility to the community and society, we always accompany volunteer movements to join for the community.

Tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho con - trọn tình cha mẹ

“Tấm áo nghĩa tình miền Trung” mang hơi ấm về với học sinh Quảng Trị

Tài trợ xe đạp "tiếp sức đến trường" tại huyện Phú Ninh, Quảng Nam 5/8/2018

Lễ phát động triển khai chỉ thị 04/CT-TG ngày 19/01/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh